naar top
Menu
Logo Print
05/11/2019 - ING. NELIS VANDERMEIREN, IWE (BELGISCH INSTITUUT VOOR LASTECHNIEK)

KWALIFICATIE VAN LASSER(S) EN LASMETHODE UITBESTEDEN

Belgisch Instituut voor Lastechniek verlengt accreditatie

Sinds begin oktober heeft het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) zijn huidige ISO/IEC 17025-accreditatie succesvol verlengd. Meer nog, met trots kan worden meegedeeld dat de scope is uitgebreid voor beproevingsmethoden die vereist zijn voor het kwalificeren van lassers en lasmethode.

Voorbeeld rapport
Voorbeeldrapporten ISO 17025

GEACCREDITEERDE DESTRUCTIEVE BEPROEVINGSMETHODEN

De kwaliteit van een nieuwe lasmethode of de vaardigheid van een lasser kan worden aangetoond na het uitvoeren van destructieve en niet-destructieve beproevingen. Bijvoorbeeld, een nieuwe lasmethode voor het booglassen van een stompe lasverbinding is gekwalificeerd, indien na aanvaardbaar niet-destructief onderzoek (NDO), twee dwarse trekproeven over de stompe lasverbinding, vier buigproeven, zes kerfslagproeven, macroscopisch onderzoek en hardheidsmetingen, geen onvolkomenheden worden vastgesteld in overeenstemming met EN ISO 15614-1. Deze destructieve beproevingen worden vaak uitbesteed aan de beproevingslaboratoria van het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL). De volledige lijst van gebruikelijke beproevingsmethode voor lasser- en lasmethodekwalifi­caties is weergegeven in de tabel.

WAAROM GEACCREDITEERDE INSTANTIE?

Om de kwaliteit van het laspersoneel en de lasmethode te garanderen, kan door de klant of uitvoeringsnorm (PED, EN 1090) worden vereist dat lassers gekwalificeerd zijn conform EN ISO 9606 en de lasmethode in overeenstemming met EN ISO 15614. Indien er geen gekwalificeerd laspersoneel of geldige las­procedures beschikbaar zijn, zullen voor aanvang van het lasproject de nodige kwalificatiebeproevingen moeten worden uit­gevoerd. Na succesvolle beproeving(en) kan gegarandeerd worden dat een lasconstructie op een kwalitatieve manier gelast werd conform de geldende kwaliteitseisen.

Het ISO/IEC 17025-certificaat en de scope van geaccrediteerde beproevingen aan  het Belgisch Instituut voor Lastechniek kunnen worden geraadpleegd via de website bil-ibs.be.
Het ISO/IEC 17025-certificaat en de scope van geaccrediteerde beproevingen aan het Belgisch Instituut voor Lastechniek kunnen worden geraadpleegd via de website bil-ibs.be.

Om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van deze kwaliteitsgarantie te bewijzen, is het aangewezen om de vereiste beproevingen te laten uitvoeren door een geaccrediteerde instantie zoals het Belgisch Instituut voor Las­techniek (BIL). In België is BELAC de enige accreditatie-instantie die conformiteitsbeoor­delingen mag uitvoeren en een attest mag uitgeven aan het gecontroleerde testlabora­torium. Dat attest wordt enkel uitgegeven na een succesvolle, grondige audit, gebaseerd op internationaal erkende eisen. In die audit wordt niet enkel gekeken naar de technische competenties, maar ook naar het bewijs van onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

Na uitvoering van de geaccrediteerde kwalificatiebeproevingen door het BIL zal een rapport worden opgesteld waarop het BELAC-logo is gepubliceerd. Deze rapporten kunnen samen met het lassercertificaat en de lasmethodekwalificatie zorgvuldig worden bewaard in het lasdossier van het betreffende project. Indien het lasdossier moet worden doorgenomen door derden, zal de aanwezigheid van het BELAC-logo, en eventueel de nodige handtekening van bv. een aangemelde instantie, garanderen dat de beproeving werd uitgevoerd in overeen­stemming met de geldende beproevings­norm(en).

KWALIFICEREN VAN LASSER(S) EN LASMETHODE

Indien voor een huidig of nieuw project, lassers en/of las methoden dienen te worden gekwalificeerd, kan er contact opgenomen worden met het testlaboratorium van het Belgisch Instituut voor Lastechniek. Dat geldt ook voor internationale projecten, want standaard worden alle beproevingsrapporten aan­geleverd in het Engels en is BELAC erkend door andere nationale accreditatie-instellingen. Hierdoor hebben alle geaccrediteerde beproevingsrapporten een internationale erkenning.